Skuteczniejsza profilaktyka udaru mózgu

Przełomowa terapia dabigatranem zapewnia korzyści we wszystkich podtypach migotania przedsionków i grupach ryzyka udaru mózgu.

Nowe dane z dwóch analiz podgrup badania RE-LY® przedstawione na 60. Dorocznej Sesji Naukowej American College of Cardiology (ACC) pokazują, że eteksylan dabigatranu 150 mg 2x dz. ma przewagę nad warfaryną w profilaktyce udaru mózgu w migotaniu przedsionków (MP), niezależnie od ryzyka udaru i typu MP u danego pacjenta.1,2
RE-LY®, dotychczas największe badanie nad MP, było badaniem typu PROBE (prospektywne, z randomizacją, otwartą próbą, zaślepioną analizą punktów końcowych) zaprojektowanym w celu porównania dwóch stałych dawek doustnego bezpośredniego inhibitora trombiny – dabigatranu (110 mg 2 x dz. oraz 150 mg 2x dz.), z których każda była podawana w sposób zaślepiony, z warfaryną w otwartej próbie. Dabigatran w dawce 110mg 2 x dz. był tak samo skuteczny jak warfaryna.3,4
W analizie podgrup oceniono częstość występowania udarów mózgu i zatorowości obwodowej przy leczeniu dabigatranem w porównaniu z dobrze kontrolowaną warfaryną u pacjentów z różnymi podtypami MP (napadowe, przetrwałe, utrwalone) oraz w zależności od ryzyka udaru mózgu według udoskonalonej skali CHA2DS2VASc,5 która pozwala ocenić dodatkowe czynniki ryzyka niewystępujące we wcześniej stosowanej skali CHADS26 i jest zalecana w aktualnych wytycznych europejskich.5
Wyniki analizy pokazały:
• Spadek częstości udaru mózgu w grupie dabigatranu 150 mg 2x dz. w porównaniu z dobrze kontrolowaną warfaryną we wszystkich podgrupach ryzyka udaru wg skali CHA2DS2VASc, zgodnie z ogólnym wnioskami z badania RE-LY® [na co wskazywała wartość p dla interakcji=0,60], co potwierdza wyższość dabigatranu 150 mg 2x dz. nad dobrze kontrolowaną warfaryną2
• Dane CHA2DS2VASc były zgodne z wynikami wcześniejszej analizy podgrup z wykorzystaniem skali CHADS2, która wykazała, że dabigatran 150 mg 2x dz. zmniejsza częstość udaru mózgu we wszystkich grupach ryzyka udaru, w tym u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka [n=5882]7
• Dabigatran 150mg oraz 110mg 2x dz. posiada korzystny profil korzyści do ryzyka w porównaniu z warfaryną, również u pacjentów z grupy niskiego ryzyka wg CHA2DS2VASc.2
• Dabigatran 150 mg 2x dz. zapewnia wyższą skuteczność w porównaniu z dobrze kontrolowaną warfaryną (mediana TTR = 67%)8 w zakresie profilaktyki udaru, niezależnie od typu MP (napadowe, przetrwałe, utrwalone), co potwierdza ogólne wnioski z badania RE-LY® [na co wskazywała wartość p dla interakcji=0,16].1
Dr Jonas Oldgren ze Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali (Szwecja) powiedział, że „potwierdzając wyniki poprzednich analiz podgrup badania RE-LY®, obecne dane dostarczają kolejnych dowodów na potwierdzenie faktu, że eteksylan dabigatranu stanowi atrakcyjną alternatywę w profilaktyce udaru mózgu przy niezastawkowym migotaniu przedsionków w szerokim spektrum pacjentów z różnymi podtypami MP (od napadowego do utrwalonego). Dostępność dwóch dawek eteksylanu dabigatranu w kapsułkach daje możliwość dostosowania leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów.”
Nowa skala ryzyka CHA2DS2VASc została niedawno zamieszczona w zaktualizowanych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) z 2010 roku. Dzięki niej lekarze mogą prowadzić dokładniejszą ocenę ryzyka wystąpienia udaru u swoich pacjentów. Wytyczne ESC zalecają stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów z MP, u których występuje co najmniej jeden „istotny klinicznie mniejszy” czynnik ryzyka (punktacja CHA2DS2VASc = 1), co poszerza populację pacjentów, która powinna przyjmować leki przeciwzakrzepowe.5
Gregory Lip, profesor medycyny sercowo-naczyniowej z Ośrodka Badań Sercowo-Naczyniowych Uniwersytetu Birmingham w Szpitalu Miejskim w Birmingham powiedział, że „ze względu na ograniczenia warfaryny, jedynie około 50% pacjentów otrzymuje adekwatną profilaktykę udaru mózgu przy MP. Obecnie wchodzą na rynek nowe doustne leki przeciwzakrzepowe, których stosowanie nie jest ograniczone przez interakcje z lekami i pokarmami oraz konieczność częstych badań laboratoryjnych. W tej sytuacji, bardziej czułe narzędzia oceny ryzyka udaru mózgu, takie jak nowa skala CHA2DS2VASc, mogą poprawić zakres wykorzystania i dostęp do bardziej skutecznych metod leczenia, co wreszcie może zmniejszyć liczbę udarów występujących u pacjentów z MP. Każdy czynnik ryzyka udaru w połączeniu z MP może spowodować udar mózgu, i jeżeli myślimy poważnie o zapobieganiu udarom, to najskuteczniejszym leczeniem jest doustne leczenie przeciwzakrzepowe.”
Aktualne wytyczne zalecają eteksylan dabigatranu
Niedawno zaktualizowane amerykańskie wytyczne AHA/ ACCF/ HRS zalecają stosowanie eteksylanu dabigatranu jako alternatywy dla warfaryny w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z MP (od napadowego po utrwalone) oraz z czynnikami ryzyka udaru mózgu lub powstawania zakrzepów krwi, którzy nie mają sztucznych zastawek serca, istotnych wad zastawkowych, ciężkiej niewydolności nerek lub zaawansowanych chorób wątroby.9 Eteksylan dabigatranu został ponadto niedawno włączony do nowych wytycznych Kanadyjskiego Towarzystwa Sercowo-Naczyniowego (Canadian Cardiovascular Society) dotyczących profilaktyki udaru przy MP, które ogólnie zalecają jego stosowanie jako leku pierwszego wyboru przed warfaryną w celu redukcji całkowitego ryzyka udarów, szczególnie
w dawkowaniu 150 mg 2 razy dziennie.10
Dane przedkliniczne o przeciwciałach neutralizującyh dabigatran
Ponadto, na sesji ACC przedstawiona została pierwsza praca analizująca zastosowanie przeciwciał swoistych dla dabigatranu.11 Jest to ocena potencjalnych możliwości odwracania aktywności przeciwzakrzepowej dabigatranu zarówno na modelach in vitro, jak i in vivo. Te wstępne kroki w kierunku opracowania leku neutralizującego dabigatran stanowią fakt przekonujący do stosowania tego nowatorskiego doustnego leku przeciwzakrzepowego w praktyce klinicznej.
Kontakt:
Paweł Szypulski
PRIMUM Public Relations
Kom. 696 403 363
Tel. 22 690 67 52
[email protected]

Wyłączenie odpowiedzialności
W ostatnim czasie dabigatran został dopuszczony do stosowania w warunkach klinicznych w celu zmniejszenia ryzyka udaru mózgu przy niezastawkowym migotaniu przedsionków w Stanach Zjednoczonych; w celu profilaktyki udaru mózgu i zatorowości obwodowej u osób dorosłych z MP w Kanadzie oraz w celu profilaktyki udaru niedokrwiennego i zatorowości obwodowej u pacjentów z niezastawkowym MP w Japonii, Korei Południowej, Indonezji, Nowej Zelandii, Kolumbii i Namibii.
Skala ryzyka CHA2DS2VASc5
• Bardziej szczegółowa metoda oceny ryzyka udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków będąca rozwinięciem wcześniejszej skali CHADS2
• Zalecana zwłaszcza u pacjentów z MP, wcześniej kwalifikowanych do kategorii niskiego lub pośredniego ryzyka w skali CHADS2
• Oparta na skali CHADS2; punktację przypisano do dodatkowych czynników ryzyka, takich jak płeć żeńska, wiek 65–75 lat oraz choroby naczyniowe
• Skuteczniejsza od CHADS2 w identyfikacji pacjentów z MP „faktycznie niskiego ryzyka”, którzy nie wymagają leczenia przeciwzakrzepowego, podczas gdy grupa z ?1 czynnikiem ryzyka udaru mózgu może być kwalifikowana do doustnego leczenia przeciwzakrzepowego.
Podtypy migotania przedsionków (MP)12
• Napadowe lub okresowe MP to podtyp migotania przedsionków, kiedy nieprawidłowe sygnały elektryczne
z szybkim rytmem serca pojawiają się nagle, a następnie samoistnie zanikają. Objawy mogą być łagodne lub ciężkie i utrzymują się od kilku sekund lub minut do nawet kilku godzin i dni.
• Przetrwałe MP jest stanem, w którym nieprawidłowy rytm serca utrzymuje się dopóki nie zostanie zatrzymany przez zastosowanie adekwatnego leczenia.
• Utrwalone migotanie przedsionków pojawia się wówczas, kiedy nie udaje się dostępnymi metodami leczenia przywrócić prawidłowego rytmu serca. Zarówno napadowe, jak i przetrwałe MP może z czasem pojawiać się coraz częściej i przechodzić w utrwalone MP.
Migotanie przedsionków i udar mózgu
Migotanie przedsionków (MP) jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca,13 spotykanym u niemal jednego na cztery osoby w wieku powyżej 40 lat14 oraz u 1% w populacji ogólnej, wzrastając do 10% u osób w weku powyżej 80 lat.13 Chorzy na MP charakteryzują się wyższym prawdopodobieństwem powstawania zakrzepów krwi, co pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu.15,16 Każdego roku nawet 3 miliony osób na całym świecie zapada na udar mózgu w związku z MP,17-19 którego przebieg jest zwykle ciężki i pozostawia trwałe następstwa, przy czym połowa tej populacji umiera w ciągu jednego roku.20 Udary w przebiegu MP mają często ciężki przebieg, charakteryzują się zwiększonym ryzykiem zgonu (20%) oraz przewlekłej niepełnosprawności (60%).20 Wielu udarom w przebiegu MP można zapobiec stosując adekwatne leczenie przeciwzakrzepowe.21
Badanie RE-LY®
RE-LY® (ang. Randomized Evaluation of Long term anticoagulant therapY – ocena długotrwałej terapii przeciwzakrzepowej
z randomizacją) to globalne, badanie fazy III z randomizacją prowadzone u 18 113 pacjentów zakwalifikowanych z ponad 900 ośrodków w 44 krajach. PROBE (ang. prospective, randomized, open-label with blinded endpoint evaluation – prospektywne, badanie z randomizacją, z otwartą próbą i zaślepioną oceną punktów końcowych) zostało zaprojektowane w celu porównania dwóch ustalonych dawek doustnego bezpośredniego inhibitora trombiny – dabigatranu (110 mg oraz 150 mg 2x dz.), podawanych w zaślepiony sposób, z warfaryną w otwartej próbie (docelowy INR 2,0-3,0). Pacjenci byli obserwowani w ramach badania przez okres 2 lat (wartość mediany), przy czym minimalny czas trwania okresu obserwacji kontrolnych wynosił 1 rok. 3,4
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było wystąpienie udaru mózgu (w tym udaru krwotocznego) lub zatorowości obwodowej. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zgon z dowolnej przyczyny, wystąpienie udaru mózgu (w tym udaru krwotocznego), zatorowości systemowej, zatorowości płucnej, ostrego zawału mięśnia sercowego oraz zgon z przyczyn naczyniowych (w tym zgon wskutek krwawienia).
W badaniu wykazano następujące cechy dabigatranu w porównaniu z dobrze kontrolowanym leczeniem warfaryną:3,4
• znaczące zmniejszenie ryzyka udaru mózgu i zatorowości systemowej – w tym udaru krwotocznego – przy dawce dabigatranu 150 mg 2x dz.
• znaczące ograniczenie poważnych incydentów krwawienia przy dawce dabigatranu 110 mg 2x dz.
• znaczące ograniczenie krwawień zagrażających życiu i krwawień wewnątrzczaszkowych przy obu dawkach
• znaczące zmniejszenie umieralności z przyczyn naczyniowych przy dawce dabigatranu 150 mg 2x dz.
• RE-LY® było badaniem PROBE (prospektywne, badanie z randomizacją, z otwartą próbą i zaślepioną oceną punktów końcowych) , zaprojektowanym w celu porównania ustalonych dawek doustnego bezpośredniego inhibitora trombiny dabigatranu (110 mg oraz 150 mg 2x dz.), podawanych w zaślepiony sposób, z warfaryną w otwartej próbie.
Eteksylan dabigatranu
Eteksylan dabigatranu to pierwszy środek z nowej generacji antykoagulantów doustnych / bezpośrednich inhibitorów trombiny (DTI)22 ukierunkowany na zaspokojenie dużego zapotrzebowania w zakresie profilaktyki oraz leczenia ostrych i przewlekłych chorób zakrzepowo zatorowych.
Silne działanie przeciwzakrzepowe bezpośrednich inhibitorów trombiny polega na specyficznym blokowaniu aktywności trombiny (wolnej oraz związanej ze skrzepem) – enzymu odgrywającego kluczową rolę w procesie odpowiedzialnym za tworzenie skrzepliny. W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K, które w zmienny sposób działają poprzez różne czynniki krzepliwości, dabigatran wywiera skuteczne, przewidywalne i jednorodne działanie przeciwzakrzepowe przy niewielkim potencjale interakcji międzylekowych oraz bez żadnych interakcji między lekiem a pokarmem, jak również bez potrzeby rutynowego monitorowania parametrów krzepliwości czy dostosowywania dawki.
Dabigatran został dopuszczony do stosowania w profilaktyce udarów mózgu u pacjentów z MP w USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej, Indonezji, Nowej Zelandii, Kolumbii i Namibii (więcej informacji w dokumentach rejestracyjnych danego kraju).23-25
Ponadto dabigatran pod nazwą handlową Pradaxa® (w Kanadzie: Pradax®) został dopuszczony w 75 krajach do stosowania w pierwotnej profilaktyce żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych (skrzepy krwi) u osób dorosłych, które przeszły planowaną operację aloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego.
O programie badań klinicznych nad dabigatranem
Program badań klinicznych firmy Boehringer Ingelheim mający na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa dabigatranu obejmuje badania następujących zagadnień:
• Pierwotna profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u pacjentów przechodzących planowane operacje całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego
• Leczenie ostrej postaci ŻChZZ
• Wtórna profilaktyka ŻChZZ
• Profilaktyka udaru mózgu w migotaniu przedsionków (MP).
Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim, z centralą w Ingelheim w Niemczech, jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie, która prowadzi działalność w 142 ośrodkach w 50 krajach i zatrudnia ponad 41 500 pracowników. Firma rodzinna, założona w 1885 r., prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż nowatorskich produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt.
W 2009 r. firma Boehringer Ingelheim odnotowała sprzedaż netto w wysokości 12,7 mld euro. Blisko 21% wartości sprzedaży netto w największym segmencie biznesowym, tzn. segmencie leków na receptę, zainwestowano w badania naukowe i rozwój.
Więcej na stronie http://www.boehringer-ingelheim.com/

http://www.pressoffice.pl/zdrowie,t1156569107?more=823729915

hastagi na stronie:

#pradaxa cena #pradaxa w migotaniu przedsionkĂłw #skala cha2ds2vasc

Authors

Related posts

Top